Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Oranjevereniging Juliana verwerkt van haar leden, sponsoren, deelnemers aan activiteiten of andere betrokkenen in welke vorm dan ook.

Indien je lid wordt van Oranjevereniging Juliana, opgeeft voor een activiteit, of om een andere reden persoonsgegevens aan Oranjevereniging Juliana verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te laten verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Oranjevereniging Juliana uit Andel

Je kunt ons bereiken via info@ovjuliana.nl

2. Welke gegevens verwerkt de Oranjevereniging Juliana en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voorletters en achternaam

b) adresgegevens

c) bankrekeningnummer

2.2 In het kader van jouw deelname aan activiteiten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, leeftijd, geslacht

b) emailadres

c) telefoonnummer

2.3 Oranjevereniging Juliana verwerkt de in sub 2.1 en sub 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.

b) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over deelname aan activiteiten van de Oranjevereniging Juliana.

c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld te kunnen verwerken.

3. Bewaartermijnen

Oranjevereniging Juliana verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Oranjevereniging Juliana verwerkt en bewaart je persoonsgegevens welke verwerkt worden voor deelname aan haar activiteiten vanaf het moment van inschrijving tot een redelijke termijn, met een maximum van 5 jaar, na afloop van de betreffende activiteit.

4. E-mail berichtgeving

Oranjevereniging Juliana gebruikt je naam en e-mailadres om je te informeren over je lidmaatschap, te vragen naar feedback of over deelname aan activiteiten. Afmelden voor e-mails over je lidmaatschap of feedbackformulieren kan door een e-mail te sturen naar info@ovjuliana.nl.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Oranjevereniging Juliana neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deelnemers jonger dan 16 jaar waarvan Oranjevereniging Juliana persoonsgegevens verwerkt, zullen we vragen om het e-mailadres van de ouders. De ouders van de deelnemers jonger dan 16 zullen wij vragen om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer voor de ingeschreven activiteit geen akkoord is ontvangen, kan hij/zij niet deelnemen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@ovjuliana.nl.

6. Cookies

Oranjevereniging Juliana gebruikt cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie ons cookie beleid.

7. Geautomatiseerde besluitvorming

Oranjevereniging Juliana zal geen besluiten nemen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Oranjevereniging Juliana) tussen zit.

8. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

8.1 Inzagerecht

Via de ledenadministratie van de Oranjevereniging Juliana kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Oranjevereniging Juliana zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren

8.2 Bezwaar maken

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het bestuur via de e-mail (info@ovjuliana.nl).

8.3 Vragen & klachten

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Oranjevereniging Juliana je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur via de e-mail (info@ovjuliana.nl).

8.4 Contact

Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan het bestuur via de e-mail (info@ovjuliana.nl).

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Oranjevereniging Juliana wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt en gepubliceerd. Wij adviseren je om regelmatig deze privacyverklaring door te kijken op veranderingen.

Scroll naar boven